Lịch tiếp dân

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN TĨNH GIA                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
     Số: 610/TB-UBND                                 Tĩnh Gia, ngày 24 tháng 12 năm 2018
 
 
THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của Thường trực UBND huyện Tĩnh Gia năm 2019
 
          Thực hiện Luật Tiếp công dân, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia phân công lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND huyện năm 2019, cụ thể như sau:
 
TT
Người tiếp
Chức vụ
Ngày, tháng tiếp
 
QUÝ I
 
 
1
Ông: Nguyễn Tiến Dũng
Chủ tịch
15/01/2019 (Thứ 3)
2
Ông: Hồ Đình Tùng
Phó Chủ tịch
25/01/2019 (Thứ 6)
3
Ông: Trương Bá Duyên
Phó Chủ tịch
15/02/2019 (Thứ 6)
4
Ông: Lê Thế Kỳ
Phó Chủ tịch
25/02/2019 (Thứ 2)
5
Ông: Phạm Văn Nhiệm
Phó Chủ tịch
15/3/2019 (Thứ 6)
6
Ông: Nguyễn Tiến Dũng
Chủ tịch
25/3/2019 (Thứ 2)
 
QUÝ II
 
 
7
Ông: Hồ Đình Tùng
Phó Chủ tịch
15/4/2019 (Thứ 2)
8
Ông: Trương Bá Duyên
Phó Chủ tịch
25/4/2019 (Thứ 5)
9
Ông: Lê Thế Kỳ
Phó Chủ tịch
15/5/2019 (Thứ 4)
10
Ông: Phạm Văn Nhiệm
Phó Chủ tịch
27/5/2019 (Thứ 2)
11
Ông: Nguyễn Tiến Dũng
Chủ tịch
17/6/2019 (Thứ 2)
12
Ông: Hồ Đình Tùng
Phó Chủ tịch
27/6/2019 (Thứ 5)
 
QUÝ III
 
 
13
Ông: Trương Bá Duyên
Phó Chủ tịch
15/7/2019 (Thứ 2)
14
Ông: Lê Thế Kỳ
Phó Chủ tịch
25/7/2019 (Thứ 5)
15
Ông: Phạm Văn Nhiệm
Phó Chủ tịch
15/8/2019 (Thứ 5)
16
Ông: Nguyễn Tiến Dũng
Chủ tịch
26/8/2019 (Thứ 2)
17
Ông: Hồ Đình Tùng
Phó Chủ tịch
16/9/2019 (Thứ 2)
18
Ông: Trương Bá Duyên
Phó Chủ tịch
26/9/2019 (Thứ 5)
 
QUÝ IV
 
 
19
Ông: Lê Thế Kỳ
Phó Chủ tịch
15/10/2019 (Thứ 3)
20
Ông: Phạm Văn Nhiệm
Phó Chủ tịch
25/10/2019 (Thứ 6)
21
Ông: Nguyễn Tiến Dũng
Chủ tịch
15/11/2019 (Thứ 6)
22
Ông: Hồ Đình Tùng
Phó Chủ tịch
25/11/2019 (Thứ 2)
23
Ông: Trương Bá Duyên
Phó Chủ tịch
16/12/2019 (Thứ 2)
24
Ông: Lê Thế Kỳ
Phó Chủ tịch
26/12/2019 (Thứ 5)
        
          Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
          1. Trong phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện phải có Ban tiếp công dân và đại diện lãnh đạo: Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Ban GPMB HT&TĐC huyện, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác có liên quan (khi có yêu cầu).
          2. Trong ngày tiếp công dân theo lịch tiếp định kỳ mà Chủ tịch UBND huyện có công việc đột xuất, Chủ tịch UBND huyện ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND huyện thay mặt tiếp công dân.
          3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải xếp lịch tiếp công dân định kỳ trong tháng có 02 ngày trùng với ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND huyện.
          4. Giao UBND các xã, thị trấn gửi thông báo này đến Trưởng các thôn, niêm yết tại Nhà văn hóa thôn để toàn thể nhân dân được biết./.
 
 
Nơi nhận:                                                              CHỦ TỊCH
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;                       Nguyễn Tiến Dũng (Đã ký)
- Ủy ban Kiểm tra huyện ủy;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Ủy ban MTTQ huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TD.