Hội nghị làm việc với các công ty cung cấp nước sạch và các xã xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Ngày 23/2, đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Uỷ viên Ban thường vụ Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị làm việc với các công ty cung cấp nước sạch tập trung và các xã về phương án cấp nước sạch tập trung phục vụ xã xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; Làm việc với các xã xây dựng nông thôn mới rà soát, lập hồ sơ trình thẩm tra công nhận các tiêu chí đạt chuẩn và các nội dung khác có liên quan.

Đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị

Dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hoá, nhà máy nước Nguyên Bình và Nhà máy nước Anh Phát; đại diện lãnh đạo các phòng liên quan thuộc UBND thị xã; các thành viên Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thị xã; các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, cán bộ, công chức phụ trách xây dựng NTM trên địa bàn các xã: Nghi Sơn, Tân Trường, Tùng Lâm, Phú Lâm, Phú Sơn, Trường Lâm và Hải Nhân.

Đối với nội dung làm việc với các công ty cung cấp nước sạch tập trung và các xã về phương án cấp nước sạch tập trung phục vụ xã xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Năm 2024, thị xã Nghi Sơn có kế hoạch thêm 3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, gồm Tân Trường, Trường Lâm và Phú Lâm, có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Hải Nhân. Đối với các xã còn lại gồm: Tùng Lâm, Phú Sơn, Nghi Sơn phấn đấu tăng ít nhất 2 tiêu chí trong năm 2024 để phấn đấu đến hết năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới.

Toàn cảnh hội nghị

Đến thời điểm hiện nay đã có 356 hộ được cấp nước sạch trên địa bàn xã Hải Nhân, đối với các xã Nghi Sơn, Tân Trường, Tùng Lâm, Phú Lâm, Phú Sơn, Trường Lâm vẫn chưa có hệ thống nước sạch tập trung. Đây là chỉ tiêu bắt buộc trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo công ty cấp nước Nguyên Bình và công ty cấp nước Anh Phát báo cáo tình hình cung ứng nước sạch tập trung trên địa bàn thị xã, đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp nước sạch tập trung phục vụ xã xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ để cung ứng nước sạch tập trung cho các xã xây dựng nông thôn mới cấp nước sạch trên địa bàn các xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Kết luận đối với nội dung làm việc với các công ty cung cấp nước sạch tập trung phục vụ xã xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch UBND thị xã đề nghị UBND các xã có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sự cần thiết và lợi ích, tầm quan trọng trong việc sử dụng nước sạch đảm bảo sức khỏe. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nhà máy cung cấp nước sạch để xác định các phương án tuyến thuận lợi nhất, đưa ra những chính sách, tư vấn để người dân đồng thuận, đồng ý lắp nước sạch, nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tập trung đảm bảo yêu cầu chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, góp phần hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã theo yêu cầu đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các nhà máy cấp nước trên địa bàn thị xã cần khẩn trương có kế hoạch, phương án cụ thể, lộ trình lắp, phối hợp với các cấp, ngành, phòng ban của thị xã, chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến độ lắp đặt các hệ thống ống nước cung cấp tới người dân để các hộ dân được sử dụng nước sạch đầy đủ, đảm bảo chất lượng, quyền lợi khi sử dụng nước sạch.

Đối với nội dung làm việc với các xã xây dựng nông thôn mới rà soát, lập hồ sơ trình thẩm tra công nhận các tiêu chí đạt chuẩn và các nội dung khác có liên quan. Hội nghị đã được nghe lãnh đạo phòng Kinh tế thông qua hướng dẫn kế hoạch triển khai các nội dung về xây dựng nông thôn mới, để từ đó có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng đơn vị từ thị xã đến các xã, đồng thời thực hiện rà soát hoàn thiện hồ sơ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn các xã đảm bảo theo lộ trình thời gian thực hiện thẩm định công nhận xã đạt chuẩn trong năm 2024.

 Kết luận đối với nội dung trên, đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị trong thời gian tới UBND các xã phường kiện toàn Ban chỉ đạo, bổ sung nhiệm vụ cho khối đoàn thể để có đổi mới trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện, đồng thời bám sát Kế hoạch của UBND thị xã để xây dựng và ban hành Kế hoạch để thực hiện một cách chi tiết, đồng bộ, hiệu quả, xác định nội dung khối lượng công việc và tiến độ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các phòng, ban liên quan phải có hướng dẫn cụ thể bằng văn bản cho các xã, căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành được phân công phụ trách các tiêu chí, các chỉ tiêu của từng xã để các xã triển khai thực hiện đảm bảo tính thống nhất thuận lợi cho quá trình thiết lập hồ sơ khi thẩm định đảm bảo về mặt trình tự, nội dung và các nội dung khác có liên quan để sớm đưa các xã về đích nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Huyền Diệu, Xuân Lượng