Các văn bản liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền

Các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã và Uỷ ban bầu cử thị xã về công tác tổ chức thông tin, tuyên tuyền Cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1. Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND thị xã Nghi Sơn về Thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (Tải văn bản tại đây)

2. Kế hoạch 02/KH-TBTT ngày 26/02/2021 của Tiểu ban Tuyên tuyền Về Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (Tải văn bản tại đây)

 

 

BBT