Triển khai thực hiện nội dung Bộ chỉ số đánh giá chuyển đối số

Ngày 30/12/2021, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành Kế hoạch số 304/KH-UBND Triển khai thực hiện nội dung Bộ chỉ số đánh giá chuyển đối số trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Mục tiêu Chuyển đổi số Quốc gia (Ảnh minh họa).

Trên cơ sở Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa, UBND thị xã đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 304/KH-UBND, gồm các nội dung sau:

Bộ chỉ số chuyển đổi số được cấu trúc thành 03 trụ cột chính là: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Mỗi trụ cột có các chỉ số chính và các chỉ số thành phần ứng với từng nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nhà nước của các phòng, ban, ngành.

Bộ chỉ số chuyển đổi số đưa ra nhằm đánh giá được thực trạng chuyển đổi số trên địa bàn thị xã, đồng thời là căn cứ để các đơn vị tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số phù hợp với quy định hiện hành.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, theo chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tài nội dung Kế hoạch 304/KH-UBND của UBND thị xã và Quyết định số 3716/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa tại đây.

 

 

Nguyễn Toàn