Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn thị xã Nghi Sơn

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có. Với ý nghĩa đó, thị xã Nghi Sơn đã và đang tập trung lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; hoàn thiện môi trường pháp lý, thúc đẩy chuyển đổi số; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nền tảng phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ người dân, doanh nghiệp; đảm bảo an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số, tiến tới mục tiêu hoàn thành chuyển đổi số với ba trụ cột là: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Thị xã Nghi Sơn triển khai nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số.

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND thị xã đã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn ban hành Kế hoạch hành động số 70-KH/TU ngày 04/3/2022 về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 01/4/2022, cụ thể hóa các nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động số 70-KH/TU ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn và nhiều kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về chuyển đổi số trên địa bàn thị xã.

Thị xã Nghi Sơn đã thành lập BCĐ chuyển đổi số thị xã, thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo chuyển đổi số. Hiện nay, số lượng thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã là 18 thành viên; 31/31 xã, phường thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã, 238/238 Tổ công nghệ số cộng đồng với tổng 1.006 thành viên. Thị xã đã tổ chức các hội nghị triển khai các nội dung chuyển đổi số và tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thông qua nhiều hình thức, qua hệ thống Đài truyền thanh thị xã, Đài truyền thanh các xã, phường, tuyên truyền trực quan, nhất là trên môi trường số, để các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong thị xã nhận thức đầy đủ và tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện chuyển đổi số. Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số của các ngành, các xã, phường trên Trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

Công an xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn đẩy mạnh công tác chuyển đổi số phục vụ người dân trên địa bàn.

 

Tại xã Các Sơn: Xác định công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, xã Các Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số; thành lập 12 tổ công nghệ số cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cán bộ, công chức, người lao động sử dụng các tiện ích, ứng dụng thông minh; hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng điện thoại thông minh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Là một trong tám xã, phường được thị xã Nghi Sơn lựa chọn, giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số trong năm 2022, phường Tân Dân đã và đang quan tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật, tập trung đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số.

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác chuyển đổi số, thời gian qua công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, nhận thức của người dân, doanh nghiệp về chuyển đổi số được nâng cao, một số địa phương, người dân, doanh nghiệp chủ động trong ứng dụng các phần mềm CNTT vào hoạt động chuyên môn, sản xuất kinh doanh của đơn vị, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn thị xã. Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số trên địa bàn còn nhiều khó khăn như một số các cơ quan, đơn vị và địa phương chưa nhận thức đúng đắn và đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của CNTT và công tác chuyển đổi số; nguồn nhân lực phát triển CNTT và thúc đẩy Chuyển đổi số trên địa bàn thị xã còn hạn chế. Sự tham gia của doanh nghiệp, người dân trong phát triển công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số chưa được mạnh mẽ. Hạ tầng CNTT được đầu tư thiếu đồng bộ gây khó khăn cho việc triển khai ứng dụng, phát triển CNTT. Chính vì vậy để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số rất cần sự vào cuộc quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, người dân, doanh nghiệp cùng tham gia vào công tác chuyển đổi số, “tạo đà” thúc đẩy tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội phát triển theo hướng hiện đại, nỗ lực phấn đấu đến năm 2025 xây dựng thị xã Nghi Sơn - Khu Kinh tế Nghi Sơn trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực, đến năm 2030 trở thành một trung tâm kinh tế, đô thị ven biển trọng điểm của cả nước.

 

 

Nguyễn Toàn