Khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi thực hiện dự án Khu nhà ở thuộc khu tái định cư xã Hải Yến tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn

Các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện các dự án Khu nhà ở thuộc khu tái định cư xã Hải Yến tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn đã được UBND tỉnh Thanh Hóa công bố công khai.

Ngày 04/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Văn bản số 2890/UBND-CN về việc thực hiện quy định về công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND thị xã Nghi Sơn thực hiện quy định về công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện các dự án Khu nhà ở thuộc khu tái định cư xã Hải Yến tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn đã được UBND tỉnh Thanh Hóa theo quy định Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ).

Việc dự kiến các khu vực người dân được tự xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án Khu nhà ở thuộc khu tái định cư xã Hải Yến tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, đã được Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 13571/UBND-CN ngày 02/9/2021.

Các lô đất dưới hình thức phân lô, bán nền, gồm 348/569 lô đất ở, cụ thể: Từ lô LK-1:01 đến lô LK-1:14; từ lô LK-2:01 đến lô LK-2:28; từ lô LK-3:01 đến lô LK-3:28; từ lô LK-4:01 đến lô LK-4:14; từ lô LK-5:01 đến lô LK-5:15; từ lô LK-6:02 đến lô LK-6:15; từ lô LK-7:01 đến lô LK-7:15; từ lô LK-8:02 đến lô LK-8:15; từ lô LK-9:02 đến lô LK-9:13; từ lô LK-10:01 đến lô LK-10:13; từ lô LK-11:01 đến lô LK-11:12; từ lô LK-12:01 đến lô LK-12:13; từ lô LK-13:01 đến lô LK-13:15; từ lô LK-14:01 đến lô LK-14:30; từ lô LK-15:01 đến lô LK-15:13; từ lô LK-16:01 đến lô LK-16:15; từ lô LK-17:01 đến lô LK-17:15; từ lô LK-18:01 đến lô LK-18:06; từ lô LK-19:01 đến lô LK-19:10; từ lô BT-1:01 đến lô BT-1:07; từ lô BT-2:01 đến lô BT-2:06; từ lô BT-3:01 đến lô BT-3:07; từ lô BT-4:01 đến lô BT-4:06; từ lô BT-5:02 đến lô BT-5:14; từ lô BT-6:02 đến lô BT-6:14).

Mọi thông tin để được hướng dẫn và hỗ trợ về dự án Khu nhà ở thuộc khu tái định cư xã Hải Yến tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TASECO, Công ty Cổ phần Tập đoạn TASECO và Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Phú Mỹ.

Tải/xem Công văn số 2890/UBND-NC ngày 04/3/2022 tại đây.

Tải/xem Công văn số 13571/UBND-NC ngày 02/9/2021 tại đây.

 

 

Nguyễn Toàn