Thư mời thẩm định giá tài sản công

Thẩm định giá tài sản công (03 xe ô tô) của UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thanh lý tài sản công 03 xe ô tô.

 

Hội đồng thanh lý tài sản công thị xã Nghi Sơn thông báo về việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá tài sản như sau:

1. Thẩm định giá tài sản công (03 xe ô tô) của UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

2. Đề nghị quý đơn vị có nhu cầu tham gia gửi 01 bộ hồ sơ năng lực bao gồm: Hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ nhân sự, các hợp đồng tương tự đã thực hiện, thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí thẩm định), các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày đăng thư mời trên Trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn (https://txnghison.thanhhoa.gov.vn).

Địa chỉ: Tiểu khu 1, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hội đồng thanh lý tài sản công rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào giá của quý đơn vị./. 

Tải văn bản tại đây.

 

 

Nguyễn Toàn