Phê duyệt hình thức kiểm tra sát hạch; cấu trúc đề và nội dung kiểm tra sát hạch trong xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn

Ngày 12/5/2023, Chủ tịch Hội đồng Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã đã ký bàn hành Quyết định số 03/QĐ-HĐTD Về việc phê duyệt hình thức kiểm tra sát hạch; cấu trúc đề và nội dung kiểm tra sát hạch trong xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn.

Theo đó, Nội dung và cấu trúc Đề thi phỏng vấn tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, gồm các nội dung sau:

I. CẤU TRÚC ĐỀ THI (Theo hình thức phỏng vấn)

 Mỗi đề thi gồm 03 câu, trong đó:

- Câu 1 (40 điểm): Kiến thức chung về viên chức

- Câu 2 (30 điểm): Nội dung, chương trình, kiến thức chuyên môn, các qui định về chuyên ngành; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm.

- Câu 3 (30 điểm): Kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí việc làm.

II. NỘI DUNG THI

1. Vị trí Kế hoạch tài vụ - Ban giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và TĐC

a) Kiến thức chung về viên chức

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019.

b) Nội dung, chương trình, kiến thức chuyên môn, các qui định về chuyên ngành; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm

- Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 02/2/2021 ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

- Thông tư 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 về việc hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

2. Vị trí nghiệp vụ kiểm tra quy tắc, quy hoạch, trật tự xây dựng - Đội kiểm tra Quy tắc xây dựng.

a) Kiến thức chung về viên chức

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019.

b) Nội dung, chương trình, kiến thức chuyên môn, các qui định về chuyên ngành; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm

- Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai;

- Các nội dung liên quan đến cấp phép xây dựng được quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

3. Vị trí phóng viên hạng III - Trung tâm VHTT, TT&DL

a) Kiến thức chung về viên chức

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019.

b) Nội dung, chương trình, kiến thức chuyên môn, các qui định về chuyên ngành; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm

- Thông tư số 13/2022/TT- BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông;

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016.

4. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

4.1. Vị trí Khuyến nông, thủy sản

a) Kiến thức chung về viên chức

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019.

b) Nội dung, chương trình, kiến thức chuyên môn, các qui định về chuyên ngành; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm

- Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 3 Phát triển nông thôn quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng;

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017.

4.2. Vị trí Chăn nuôi thú y

a) Kiến thức chung về viên chức

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019.

b) Nội dung, chương trình, kiến thức chuyên môn, các qui định về chuyên ngành; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y;

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015.

Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn thông báo rộng rãi để các thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức, những người tham gia dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn được biết và thực hiện./.

Có nội dung Quyết định số 03/QĐ-HĐTD ngày 12/5/2023 tại đây.

 

 

Nguyễn Toàn