Triệu tập những người đủ điều kiện tiêu chuẩn dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn

Ngày 15/5/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành Thông báo số 05/TB-HĐTD Triệu tập những người đủ điều kiện tiêu chuẩn dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn.

Theo đó, Hội đồng tuyển dụng Thông báo triệu tập những người dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn đủ điều kiện được dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) để triển khai và thực hiện các nội dung liên quan đến việc kiểm tra sát hạch. Cụ thể như sau:

Thời gian là 02 ngày: Bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 22/5/2023.

1. Ngày 22/5/2023: Bắt đầu từ 15 giờ 00 (chiều thứ Hai):

1.1. Nội dung: Hướng dẫn quy chế và triển khai Kế hoạch tổ chức kiểm tra sát hạch.

1.2. Địa điểm: Phòng họp 1, UBND thị xã Nghi Sơn

1.3. Thành phần:

- Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát.

- Những người dự tuyển đủ điều kiện được dự kiểm tra sát hạch vòng 2 được phê duyệt tại Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn về việc phê duyệt danh sách những người dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn đủ điều kiện dự kiểm tra sát hạch vòng 2.

2. Ngày 23/5/2023: Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30. Buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

2.1. Nội dung: Thực hiện việc kiểm tra sát hạch những người dự tuyển đủ điều kiện được dự kiểm tra sát hạch (vòng 2).

2.2. Địa điểm: Phòng họp 1, UBND thị xã Nghi Sơn.

2.3. Thành phần:

- Hội đồng tuyển dụng, Ban kiểm tra sát hạch, Ban giám sát, các tập thể và cá nhân có liên quan.

- Những người dự tuyển đủ điều kiện được dự kiểm tra sát hạch (vòng 2).

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thành viên hội đồng, các tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ và những người dự tuyển đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) tham dự đúng thời gian, thành phần và địa điểm quy định./.

 

 

Nguyễn Toàn