Hội nghị thông qua dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và một số nội dung quan trọng khác

Ngày 26/2, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030. Kế hoạch sử dụng đất thị xã Nghi Sơn năm 2024; Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

 

Hình ảnh tại hội nghị

Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, các đồng chí Trưởng các phòng, ban, đội, trung tâm thuộc UBND thị xã; Giám đốc chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghi Sơn.

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo tóm tắt kế hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Nghi Sơn đối với 1 số công trình, dự án: Ưu tiên các công trình đã và đang triển khai đầu tư công. Ưu tiên các công trình phúc lợi, công sở công an xã, phường và điều chỉnh tăng giảm 1 số công trình dự án khác trên lĩnh vực văn hoá thể thao, giao thông thuỷ lợi, thương mại dịch vụ…

Các đại biểu dự hội nghị

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài chính, kế hoạch đã thông qua các tờ trình dự thảo, báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Tham gia phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030. Kế hoạch sử dụng đất thị xã Nghi Sơn năm 2024.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: Việc thông qua dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất thị xã Nghi Sơn năm 2024 nhằm góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất, đáp ứng mục tiêu chiến lược kinh tế - xã hội của thị xã Nghi Sơn. Trên cơ sở đó, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thế Anh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng có liên quan. Đồng chí, yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu và tổng hợp ý kiến các các phòng, ban để điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Nghi Sơn trình các cấp có thẩm quyền quyết định.

Huyền Diệu, Xuân Lượng