Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
380 người đã bình chọn
1850 người đang online

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXV, NHIỆM KỲ 2015 – 2020.

Đăng ngày 10 - 08 - 2015
100%

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tiến hành trong 3 ngày 4, 5, 6 tháng 8 năm 2015 tại Trung tâm Hội nghị huyện. Có 268 đại biểu thay mặt cho hơn 10.000 đảng viên của toàn Đảng bộ huyện đã về dự Đại hội. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ và đổi mới.

 

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXV

 NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

     Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tĩnh Gia lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiến hành trong 3 ngày 4, 5, 6 tháng 8 năm 2015 tại Trung tâm Hội nghị huyện. 268 đại biểu thay mặt cho hơn 10.000 đảng viên của toàn Đảng bộ huyện đã về dự Đại hội.

     Đại hội rất phấn khởi và vinh dự được đồng chí Nguyễn Đình Xứng- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND Tỉnh và các đồng trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các đồng chí lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh về dự, chỉ đạo, chúc mừng Đại hội.

     Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ và đổi mới; sau khi Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIV, Báo cáo kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4( Khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ý kiến thảo luận của các đại biểu và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Xứng- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND Tỉnh. Đại hội thống nhất,

 

QUYẾT NGHỊ

     I - Tán thành những nội dung về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2010 - 2015); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm (2015 – 2020) nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Đại hội, bổ sung, chỉnh lý thành văn kiện chính thức của Đại hội.

     1. Về đánh giá tình hình 5 năm (2010 – 2015)

     5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV với tinh thần chủ động, tập trung cao, đoàn kết, sáng tạo, phát huy có hiệu quả các nguồn lực và cơ hội phát triển công nghiệp hoá, đô thị hoá, Đảng bộ và nhân dân toàn huyện đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên những khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi khá toàn diện nhiệm vụ chính trị: Kinh tế tăng trưởng cao, đạt 30,79%, tăng 7,79% so với năm 2010; 20/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra. Khu kinh tế Nghi Sơn phát triển nhanh, nhiều dự án lớn được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động, nhất là dự án Liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn. Hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường nhanh, diện mạo đô thị từng bước được hình thành và phát triển, tạo động lực và nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn huyện. Sự nghiệp văn hoá  - xã hội tiếp tục phát triển, nhiều lĩnh vực chất lượng được nâng cao, an sinh xã hội được chăm lo, chất lượng cuộc sống nhân dân được cải thiện và nâng lên. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố, hiệu lực, hiệu quả hoạt động nhìn chung tốt hơn; niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền được nâng lên.

     Bên cạnh thành tích, kết quả đã đạt được, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm đó là: Một số chỉ tiêu của nhiệm kỳ chưa đạt kế hoạch; các xã ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn phát triển còn chậm. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn chưa mạnh; công tác kiểm kê, bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư một số dự án còn chậm, phát sinh nhiều phức tạp, khó khăn kéo dài; một số vấn đề xã hội chưa được giải quyết tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể một số xã còn thấp.

     2. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020

      Đại hội thống nhất phương hướng chung và những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

     2.1. Phương hướng chung

     Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tranh thủ cơ hội thuận lợi, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, đô thị hoá; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo bước đột phá phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nhất là Khu kinh tế Nghi Sơn gắn với phát triển đô thị. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo  quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội. Phấn đấu đến năm 2020 Tĩnh Gia trở thành huyện công nghiệp trọng điểm của tỉnh, đạt tiêu chí đô thị loại 3.

     2.2. Các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu

     * Về kinh tế

     - Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 27,34%. Trong đó : nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 29,2%; dịch vụ tăng 21,5%.

     - Cơ cấu giá trị các ngành kinh tế đến năm 2020: nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 4,5%; công nghiệp - xây dựng  khoảng 85%; thương mại dịch vụ khoảng 10,5%.

     - Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm 40.000 tấn.

     - Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt đến năm 2020 đạt 70 triệu đồng trở lên; giá trị bình quân 1 ha nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 đạt 100 triệu.

     - Tổng giá trị xuất khẩu đến năm 2020 đạt 250 triệu USD trở lên.

     - Tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng 265.000 tỷ đồng.

     - Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 56 triệu đồng/năm.

     - Tỷ lệ tăng thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng bình quân 15% so với tỉnh giao.

     - Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 là 60% (18 xã), số thôn đạt nông thôn mới là 60 % (170 thôn)

     - Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 65%.

     - Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đến năm 2020 đạt 80% trở lên.

     * Về văn hoá - xã hội

     - Tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm 0,7%.

     - Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động đến năm 2020 là 28%.

     - Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 là 65% trở lên (74 trường).

     - Tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đến năm 2020 là 70 % (23 xã, thị trấn)  theo chuẩn mới.

     - Tỷ lệ trẻ em suy dinh d­­ưỡng trẻ em dư­­ới 5 tuổi đến năm 2020 giảm còn 12%.

     - Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 2,5%.

     - Tỷ lệ lao động được đào tạo đến năm 2020 đạt 80% trở lên, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%.

     - Số người được giải quyết việc làm mới trong 5 năm 26.000 người trở lên.

     - Tỷ lệ nhà ở kiên cố đến năm 2020 là 80 %.

     - Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2020 là 10% (4 xã).

     * Về môi trường

     - Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 là 36%.

     - Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch  đến năm 2020 là 95% trở lên.

     - Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đến năm 2020 là 92% trở lên.

     * Về quốc phòng - an ninh

     - Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đến năm 2020 là 70% trở lên.

     * Về công tác xây dựng Đảng

     - Hàng năm có 48% trở lên tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém.

     - Hàng năm kết nạp 200 đảng viên mới trở lên.

     * Về thực hiện các chương trình trọng tâm

     - Chương trình phát triển đô thị gắn với phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn.

     - Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

     - Chương trình phát triển kinh tế biển.

     - Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

     * Về thực hiện các khâu đột phá trong nhiệm kỳ

     - Đẩy mạnh xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới.

     - Nâng cao trách nhiệm, năng lực, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các tổ chức từ huyện đến cơ sở.

     2.3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

     - Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các quy hoạch phù hợp với sự phát triển của Khu kinh tế Nghi Sơn, quy hoạch đô thị trung tâm vùng huyện, đô thị Hải Ninh; phát huy tiềm năng lợi thế, tạo chuyển biến căn bản chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, phát triển sản xuất kinh doanh với tốc độ cao và bền vững, nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế.

     - Tập trung thực hiện tốt quản lý quy hoạch, xây dựng, GPMB, tái định cư, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là xây dựng phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và đô thị  trung tâm vùng huyện Tĩnh Gia, đô thị Hải Ninh. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới.

     - Tăng cường ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và phục vụ đời sống, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững. Tập trung giải quyết tốt vấn đề môi trường ở địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, nhất là ở các cơ sở sản xuất công nghiệp.

     - Đẩy mạnh xã hội hoá, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, giáo dục – đào tạo, y tế, thể dục thể thao, xoá đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, từng bước thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

     - Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động các ngành nội chính, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế  - xã hội.

     - Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của cấp uỷ và tổ chức Đảng. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá XI, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tăng cường sức mạnh của cả hệ thống chính trị ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

     - Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh đấu tranh chống tệ quan liêu, tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.

     - Nâng cao chất lượng công tác dân vận; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng, đoàn viên, hội viên, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

     II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIV. Từ kinh nghiệm của khoá trước, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

     III. Thông qua báo cáo kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4( Khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

     IV. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

     V. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV gồm 41 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gồm 14 đồng chí đại biểu chính thức, 02 đồng chí đại biểu dự khuyết. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để quyết định chuẩn y theo quy định.

     VI. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

     VII. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, truyền cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra, phấn đấu đến năm 2020 Tĩnh Gia trở thành huyện công nghiệp trọng điểm của tỉnh, đạt tiêu chí đô thị loại 3, góp phần cùng với cả Tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

            * Toàn văn Nghị quyết Đại hội Đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tĩnh Gia lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020*

<

Tin mới nhất

Làm tốt công tác truyền thông, tạo đồng thuận trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã(29/02/2024 3:08 CH)

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn(29/02/2024 8:35 SA)

Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với...(29/02/2024 8:11 SA)

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(28/02/2024 5:44 CH)

Bàn giao tạm công trình Nâng cấp hạ tầng nuôi tôm công nghiệp tập trung xã Thanh Thủy (27/02/2024 5:07 CH)

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu tái định cư, GPMB và thực hiện các dự án trọng điểm tại Khu...(23/02/2024 6:47 CH)

Thị xã Nghi Sơn tập trung giải quyết tồn đọng về đất đai và triển khai giải phóng mặt bằng(22/02/2024 4:31 CH)

Đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND thị xã kiểm tra tình hình sản xuất vụ chiêm xuân tại...(19/02/2024 7:07 CH)

°