Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Hình thức kiểm tra sát hạch; cấu trúc, nội dung kiểm tra sát hạch trong xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Sơn năm 2021

Đăng ngày 13 - 07 - 2021
100%

Ngày 12/7/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-HĐTD Về việc phê duyệt hình thức kiểm tra sát hạch; cấu trúc đề và nội dung kiểm tra sát hạch trong xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Sơn năm 2021.

Theo đó, Hội đồng tuyển dũng đã phê duyệt về hình thức kiểm tra sát hạch; cấu trúc đề và nội dung kiểm tra sát hạch trong xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo  thị xã Nghi Sơn năm 2021, gồm các nội dung sau:

Hình thức kiểm tra sát hạch, thời gian thực hiện kiểm tra, sát hạch

Hình thức kiểm tra sát hạch: Phỏng vấn trực tiếp.

Thời gian thực hiện phỏng vấn trực tiếp cho mỗi người dự tuyển không quá 30 phút;

Cấu trúc nội dung phỏng vấn sát hạch: Gồm có 03 phần:

Phần 1 (30 điểm): Kiến thức chung.

Phần 2 (30 điểm): Kiến thức liên quan đến cấp học.

Phần 3 (40 điểm): Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí việc làm dự tuyển và xử lý các tình huống sư phạm.

Nội dung kiểm tra sát hạch

Phần kiến thức chung đối với tất cả các vị trí dự tuyển

1. Luật viên chức  sổ 58/2010/QH12 ngày 15/11/ 2010, giới hạn ở những nội dung sau:

 - Quyền của viên chức

- Nghĩa vụ của viên chức

- Nội dung đánh giá viên chức

- Các hình thức kỷ luật đối với viên chức

2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019, giới hạn ở những nội dung:

- Vị trí, vai trò của nhà giáo

- Tiêu chuẩn của nhà giáo

-  Nhiệm vụ của nhà giáo

- Quyền của nhà giáo

- Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo

3. Xử lý các tình huống sư phạm có liên quan ở các vị trí việc làm dự tuyển.

Phần kiến thức liên quan đến các cấp học

1. Đối với vị trí tuyển dụng giáo viên mầm non

1.1. Điều lệ trường mầm non tại Thông tư  số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020, giới hạn ở những nội dung:

- Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

- Nhiệm vụ của giáo viên

- Quyền của giáo viên, nhân viên

- Hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên, nhân viên

1.2. Chương trình giáo dục mầm non.

Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020  sửa đổi bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016, giới hạn ở những nội dung:

- Mục tiêu của giáo dục Mầm non

- Quan điểm xây dựng chương trình giáo dục mầm non

- Yêu cầu về nội dung, phương pháp và đánh giá sự phát triển của trẻ 

 2. Đối với các vị trí tuyển dụng giáo viên tiểu học

2.1. Điều lệ trường Tiểu học tại Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT, giới hạn ở những nội dung:

- Cơ cấu tổ chức của trường tiểu học

- Nhiệm vụ của giáo viên

- Quyền của giáo viên, nhân viên

- Hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên, nhân viên

2.2. Quy định đánh giá học sinh tiểu học tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT  ngày 04/ 9/2020 của Bộ GD&ĐT, giới hạn ở những nội dung:

- Mục đích đánh giá

- Nội dung đánh giá

- Đánh giá thường xuyên

- Đánh giá định kỳ

- Xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học.

3. Đối với các vị trí tuyển dụng giáo viên THCS

3.1. Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học tại Thông tư 32/2020/TT-BGD ĐT ngày 15/9/2020, giới hạn ở những nội dung:

- Nhiệm vụ của giáo viên

- Quyền của giáo viên, nhân viên

- Trình độ chuẩn được đào tạo, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, nhân viên.

- Hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên, nhân viên

3.2. Quy định đánh giá học sinh THCS ban hành kèm theo Thông tư số 26/2020/TT-BGD ĐT ngày 26/8/2020  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/ 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giới hạn ở những nội dung:

- Các loại kiểm tra, đánh giá; hệ số điểm kiểm tra, đánh giá

- Số điểm kiểm tra, đánh giá và cách cho điểm

- Xét công nhận danh hiệu học sinh

Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí việc làm dự tuyển

1. Đối với vị trí tuyển dụng giáo viên mầm non 

 Kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy, phát triển năng lực trẻ Mầm non (có nâng cao).

2. Đối với giáo viên văn hóa tiểu học                      

Kiến thức chuyên môn thuộc chương trình giáo dục tiểu học (có nâng cao).

3. Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học

 Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy thuộc chương trình bộ môn Tiếng Anh bậc tiểu học (có nâng cao).

4. Giáo viên Địa lý THCS

 Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy thuộc chương trình bộ môn Địa lý bậc THCS (có nâng cao).

5. Giáo viên Tin học THCS

 Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy thuộc chương trình bộ môn Tin học bậc THCS (có nâng cao).

6. Giáo viên Tiếng Anh THCS

 Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy thuộc chương trình bộ môn Tiếng Anh bậc THCS (có nâng cao).

 

Tải nội dung Quyết định số 06/QĐ-HĐTD ngày 12/7/2021 tại đây

 

 

Nguyễn Toàn

 

<

Tin mới nhất

Hướng dẫn cách tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến(31/12/2021 11:25 SA)

Kết quả kiểm tra sát hạch vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn những người dự tuyển viên chức sự...(29/07/2021 5:20 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Nghi Sơn triển khai cho vay trả lương ngừng việc, trả lương...(23/07/2021 4:57 CH)

Thông báo thay đổi địa điểm triệu tập những người đủ điều kiện tiêu chuẩn dự kiểm tra sát hạch...(23/07/2021 1:53 CH)

Thành lập khu cách ly số 5 với quy mô 189 phòng(20/07/2021 8:42 SA)

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị(20/07/2021 9:35 CH)

Thông báo Triệu tập những người đủ điều kiện tiêu chuẩn dự kiểm tra sát hạch vòng 2 xét tuyển...(16/07/2021 9:44 SA)

Liên đoàn Lao động thị xã Nghi Sơn quan tâm, chăm lo đời sống người lao động(13/07/2021 3:16 CH)