Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
382 người đã bình chọn
1931 người đang online

Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã Nghi Sơn

Đăng ngày 26 - 11 - 2023
100%

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Công sở Cơ quan UBND thị xã Nghi Sơn.

Thời gian qua, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường còn lơ là, chưa sâu sát trong việc giám sát, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; một số cán bộ, công chức, viên chức chấp hành văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính còn chưa nghiêm, chưa thực hiện tốt các quy định về văn hóa công sở.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đội, trung tâm thuộc UBND thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày  05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Thực hiện ngay việc rà soát nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương để sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến văn hóa công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ, thời gian hoàn thành trong tháng 12/2023.

3. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh ngay lề lối, tác phong làm việc, sử dụng thời gian làm việc có hiệu quả và không làm việc riêng trong giờ hành chính; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc và đi họp đúng giờ.

4. Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nếp sống văn minh công sở, văn hóa nghề nghiệp. Khi thực hiện nhiệm vụ phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, đeo thẻ công chức đúng quy định. Nghiêm cấm không được sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Nghi Sơn.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Nghi Sơn.

5. Thực hiện nghiêm Quyết định 3342/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 chủ Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tiếp tục rà soát, bố trí đội ngũ công chức, viên chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, kịp thời thay thế những cá nhân vi phạm, có biểu hiện tiêu cực, có thái độ không đúng mực, nếu để xảy ra vi phạm tại cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã. Đồng thời, thường xuyên rà soát, giải quyết và trả lời kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, tổ chức.

6. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; cụ thể hóa trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong từng nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra đánh giá chất lượng việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

7. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường rà soát tình hình quản lý, sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chưa được cấp thẻ hoặc làm mất, hư hỏng thì cơ quan, đơn vị tự làm lại, bổ sung ngay đồng thời thực hiện việc đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ để đảm bảo chấp hành các quy định về văn hóa công sở.

8. UBND thị xã giao Đoàn công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ trên địa bàn thị xã Nghi Sơn năm 2023 thường xuyên kiểm tra (định kỳ, đột xuất) việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức văn hóa công vụ tại các phòng, ban, đội, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, nhất là tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, định kỳ hằng quý tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo.

9. Giao Phòng Nội vụ thị xã có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc chấp hành của các phòng, ban, đội, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường; căn cứ kết quả kiểm tra, tham mưu, đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tập thể vi phạm; đề xuất xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đội, trung tâm thuộc UBND thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Chủ tịch UBND thị xã (qua phòng Nội vụ) để hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

<

Tin mới nhất

Tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường Bình Minh(29/02/2024 4:16 CH)

Nhớ ngày nhập ngũ(24/02/2024 8:14 SA)

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng thị xã Nghi Sơn(13/02/2024 2:19 CH)

Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật mới mức độ cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft...(30/01/2024 8:56 CH)

Tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn gọi điện giả danh cán bộ(22/01/2024 2:21 CH)

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham...(04/01/2024 11:59 SA)

Công an thị xã Nghi Sơn tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm nổi cộm cuối năm(04/01/2024 11:06 SA)

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa...(02/01/2024 10:50 SA)

°