Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
392 người đã bình chọn
494 người đang online

Lấy ý kiến Nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Đăng ngày 16 - 02 - 2023
100%

Ngày 15/02/2023, UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh từ nguồn: Internet

 

Theo đó, mục đích của việc ban hành Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 22/01/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm khoa học, đồng bộ, chất lượng, khả thi, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích Nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Yêu cầu đảo đảm thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kế hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ; Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thị xã; Các phòng, ban, ngành thị xã, UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan xác định các nội dung trọng tâm, hình thức cụ thể phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến, thời hạn hoàn thành trong việc triển khai lấy ý kiến Nhân dân; Quá trình tổ chức thực hiện lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ của Kế hoạch; tổ chức tuyên truyên, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến; ý kiến tham gia góp ý phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác và có hệ thống để góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Các nội dung trong Kế hoạch:

VỀ ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN

1. Đối tượng lấy ý kiến

a) Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã;

b) Các cơ quan Nhà nước ở địa phương; Mặt trận Tổ quốc thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác;

c) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các phường, xã; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phường, xã;

d) Các phòng, ban, đơn vị thị xã;

đ) Các doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh và tổ chức kinh tế khác trên địa bàn thị xã;

2. Nội dung lấy ý kiến

Nội dung lấy ý kiến cho toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó, tập trung một số vấn đề trọng tâm như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất.

Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến như sau:

Các tầng lớp Nhân dân: (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác: (1) Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; (4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

- HĐND, UBND phường, xã; HĐND, UBND thị xã; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: (1) Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (2) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; (3) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; (5) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (7) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (8) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (9) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (10) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

- Các chuyên gia, nhà khoa học: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Giải thích từ ngữ; (3) Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (5) Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

3. Hình thức, cách thức tổ chức lấy ý kiến

3.1. Tại phường, xã

- Tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, hộ kinh doanh theo hình thức, cách thức như sau:

Biên soạn tài liệu theo nhóm đối tượng tại điểm 2, phần II, tập trung vào các vấn đề vướng mắc, bất cập được Nhân dân, hộ kinh doanh kiến nghị, phản ánh trong quá trình thực hiện Luật Đất đai tại cơ sở; phát trên loa truyền thanh phường, xã, tổ dân phố, tiểu khu, thôn, bản.

Thông tin, tuyên truyền để các hộ dân, hộ kinh doanh truy cập vào trang thông tin điện tử của phường, xã, thị xã, trang website: luatdatdai.monre.gov.vn, cổng thông tin điện tử của Quốc hội, cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, tham gia góp ý trực tiếp vào các điều, khoản của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến:

Chủ tịch UBND yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động nghiên cứu Dự thảo Luật đất đai trước khi tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp. Thành phần gồm: Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng Phó các đoàn thể, toàn thể cán bộ công chức, phường, xã; Trưởng công an, Hiệu trưởng các trường; Bí thư, Trưởng thôn, tổ dân phố, tiểu khu, Trưởng ban công tác Mặt trận; hộ kinh doanh và Hợp tác xã trên địa bàn.

Thời gian: Từ ngày 15/02/2023 đến trước ngày 25/02/2023.

 Địa điểm: Tại trụ sở UBND phường, xã

- Báo cáo tổng hợp ý kiến theo phụ lục I Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ gửi về UBND thị xã trước ngày 25/02/2023 (qua phòng TN-MT thư điện tử theo địa chỉ: tmmt.tinhgia@gmail.com)

3.2. Tại UBND thị xã Nghi Sơn:

- Tổ chức lấy ý kiến tại các phòng, ban, đơn vị:

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị triển khai lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất  đai (sửa đổi) đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp lấy ý kiến các doanh nhân về các nội dung trọng tâm của Dự thảo Luật đất đai sửa đổi.

- Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tổ chức lấy ý kiến của các ủy viên, hội viên, đoàn viên. - Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp; Chủ tịch UBMT tổ quốc thị xã tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật đất đai sửa đổi gửi về UBND thị xã trước ngày 25/02/2023 (qua phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Nghi Sơn hoặc thư điện tử theo địa chỉ: tmmt.tinhgia@gmail.com)

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp:

Thành phần: Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản; các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, lãnh đạo đã nghỉ chế độ sinh sống trên địa bàn thị xã Nghi Sơn am hiểu và có kinh nghiệm về lĩnh vực đất đai

- Địa điểm: Phòng họp số 2 UBND thị xã Nghi Sơn

- Thời gian: Trước ngày 25/02/2023.

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã phối hợp cùng phòng Tư pháp biên soạn tài liệu hội nghị theo nội dung trọng tâm tại điểm 2, mục II kế hoạch này.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan Thường trực giúp việc cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã trong việc tổ chức và triển khai thực hiện việc lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Kế hoạch đã đề ra.

- Tham mưu tổ chức Hội nghị tại phòng họp số 2 UBND thị xã Nghi Sơn.

- Cử cán bộ thường trực theo dõi hộp thư để kịp thời tiếp nhận, bổ sung ý kiến, phản ánh của Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Phối hợp với phòng Tư pháp, Hội Luật gia thị xã tổng hợp kết quả tham gia ý kiến của toàn thị xã, báo cáo Thường  trực Thị ủy và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/3/2023

2. Phòng Tư pháp

Phối hợp cùng phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả tham gia ý kiến của toàn thị xã để báo cáo Thường  trực thị xã và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/3/2023.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao và Du lịch

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Tuyên truyền để Nhân dân góp ý trực tiếp đối với từng điều, khoản cụ thể của Dự thảo thông qua hộp thư điện tử tmmt.tinhgia@gmail.com hoặc qua một trong các trang thông tin điện tử phường, xã, thị xã, trang website: luatdatdai.monre.gov.vn, cổng thông tin điện tử của Quốc hội, cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin.

- Chủ trì, phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND&UBND thị xã Đăng tải toàn bộ Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các tài liệu kèm theo phục vụ lấy ý kiến Nhân dân trên Trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn.

4. Trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị

Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó tập trung có ý kiến đối với những nội dung chưa thống nhất, nội dung mâu thuẫn giữa dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với pháp luật chuyên ngành của ngành mình (nếu có), đảm bảo sau khi Luật Đất đai (sửa đổi) thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan.

5. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các đại biểu HĐND thị xã và chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp cùng UBND các phường, xã tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo nội dung Kế hoạch này.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghi Sơn

Phối hợp cùng UBND thị xã tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến của các tổ chức thành viên đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của nhân dân gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/02/2023.

7. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các phường, xã

Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Đăng tải toàn bộ Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên Trang thông tin điện tử phường, xã.

- Vận động cán bộ, Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp.

- Tổ chức hội nghị theo điểm 3.1, mục II kế hoạch này để lấy ý kiến trực tiếp đối với Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó tập trung sâu hơn trong các lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, điều kiện nhận chuyển nhượng đất chuyên trồng lúa ...

- Cử cán bộ địa chính theo dõi, tiếp nhận, tổng hợp và báo cáo những ý kiến đóng góp của nhân dân địa phương; hướng dẫn người dân truy cập trang thông tin điện tử phường, xã, thị xã để tìm hiểu, nghiên cứu Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và các tài liệu liên quan.

8. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tại thị xã để lấy ý kiến tham gia đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

KẾ HOẠCH VÀ CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN:

1. Kế hoạch số 42/KH-UBND của UBND thị xã tại đây

2. Kế hoạch số 11/KH-UBND của UBND tỉnh tại đây

3. Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại đây

4. Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ tại đây

5. Trang thông tin lấy ý kiến Nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi) tại đây

 

 

 

<

Tin mới nhất

Lấy ý kiến Nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(16/02/2023 11:09 CH)

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(16/02/2023 10:15 CH)

°