Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
322 người đã bình chọn
245 người đang online

Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 và bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đăng ngày 17 - 05 - 2022
100%

Ngày 17/5/2022, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 và học tập, quán triệt bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đến các bộ chủ chốt của 31 xã, phường, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã.

PGS - Tiến sỹ Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề.

 

Tại hội nghị, PGS - Tiến sỹ  Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng thị xã Nghi Sơn - Khu Kinh tế Nghi Sơn đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực, đến năm 2030 trở thành một trung tâm kinh tế, đô thị ven biển trọng điểm của cả nước” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thị xã.

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Đại biểu tham dự hội nghị đã được quán triệt những nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, làm rõ con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn khách quan của lịch sử và sự lựa chọn của nhân loại tiến bộ, dù trên con đường đó có không ít chông gai, thử thách. Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Những thành tựu Việt Nam đạt được trong 92 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những quan điểm, luận điểm chỉ đạo mới về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch, góp phần thực hiện thành công những mục tiêu đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.

Đối với học tập chuyên đề năm 2022, PGS - TS Đặng Quang Định đã làm rõ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý nghĩa lý luận thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên về nâng cao trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng thị xã Nghi Sơn - Khu Kinh tế Nghi Sơn đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực, đến năm 2030 trở thành một trung tâm kinh tế, đô thị ven biển trọng điểm của cả nước.

Thông qua hội nghị học tập, quán triệt nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, chặt chẽ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thật sự trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi của bài viết “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân vững tin vào sự nghiệp đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng niềm tin khoa học về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân ta đã chọn.

Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn yêu cầu, ngay sau Hội nghị học tập, các tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ nội dung kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng một cách thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đưa nội dung học tập chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, xác định nội dung học tập và làm theo sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên; lựa chọn các vấn đề còn hạn chế của tập thể, cá nhân để thảo luận và tìm giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai tổ chức học tập, quán triệt nội dung 2 chuyên đề hoàn thành trước ngày 15/6/2022.

 

 

<

Tin mới nhất

Ngân hàng CSXH thị xã Nghi Sơn đẩy mạnh triển khai cho vay thuê mua nhà ở xã hội, xây mới hoặc...(22/03/2023 2:58 CH)

Thông báo Tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn năm 2023(20/03/2023 1:35 CH)

Công nhận kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi...(19/03/2023 1:10 CH)

Tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023(13/03/2023 11:36 SA)

Lực lượng vũ trang thị xã Nghi Sơn ra quân huấn luyện năm 2023(01/03/2023 11:48 SA)

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ Hội đoàn thể nhân ủy...(24/02/2023 11:26 CH)

Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn tọa đàm kỷ niệm 68 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam(23/02/2023 3:34 CH)

Phê duyệt hình thức kiểm tra sát hạch; cấu trú đề và nội dung kiểm tra sát hạch trong kỳ tuyển...(23/02/2023 10:18 CH)