Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
392 người đã bình chọn
301 người đang online

 

 LayYKien

 

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
Dự kiến Chương trình kỳ họp thư 12, HĐND thị xã khóa XX 30/11/2023 Chi tiết
Báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 10 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2023; Nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2023 30/11/2023 Chi tiết
Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Chín, HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 30/11/2023 Chi tiết
Báo cáo số 5600/BC-UBND Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế sau chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã khóa XX về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian vừa qua trên địa bàn thị xã Nghi Sơn 09/01/2023 Chi tiết
Báo cáo số 3641/BC-UBND Kết quả thực hiện quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. 31/12/2022 Chi tiết
Báo cáo số 5213/BC-UBND Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Sáu, HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 22/12/2022 Chi tiết
Báo cáo số 5431/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023 22/12/2022 Chi tiết
Báo cáo số 5576/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, chi ngân sách địa phương năm 2022 và Dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương năm 2023 22/12/2022 Chi tiết
Báo cáo số 5594/BC-UBND Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. 22/12/2022 Chi tiết
Báo cáo số 5460/BC-UBND Kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị và kinh tế đô thị năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn 22/12/2022 Chi tiết
Báo cáo 5568/BC-UBND 22/12/2022 Chi tiết
Báo cáo số 5570/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn thị xã năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023 22/12/2022 Chi tiết
Báo cáo số 5569/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn thị xã năm 2022 - Nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. 22/12/2022 Chi tiết
Báo cáo số 5347/BC-UBND Kết quả thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 12/12/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Tĩnh Gia 20/10/2022 Chi tiết
Báo cáo số 3640/BC-UBND Kết quả thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 20/10/2022 Chi tiết
Báo cáo số 3645/BC-UBND Kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị và kinh tế đô thị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 20/10/2022 Chi tiết
Báo cáo số 3654/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 20/10/2022 Chi tiết
Báo cáo số 3655/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 20/10/2022 Chi tiết
Báo cáo số 3659/BC-UBND Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 20/10/2022 Chi tiết
Báo cáo số 3627/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của thị xã. 20/10/2022 Chi tiết
Báo cáo số 3625/BC-UBND Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trong quản lý điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 20/10/2022 Chi tiết
Dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ tư hội đồng nhân dân thị xã khóa XX 25/11/2021 Chi tiết
Báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 10 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2021 25/11/2021 Chi tiết
Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 25/11/2021 Chi tiết
Báo cáo số 2542/BC-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Báo cáo số 2889/BC-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Báo cáo số 2539/BC-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Báo cáo số 2580/BC-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Báo cáo số 2612/BC-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Báo cáo số 2572/BC-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Báo cáo số 2534/BC-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Báo cáo số 2594/BC-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Báo cáo số 1946/BC-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 154/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 179/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 183/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 185/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 182/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 184/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 160/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 161/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 162/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 171/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 174/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 170/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 172/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 166/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 165/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 164/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 167/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 169/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 168/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 163/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 189/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 190/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Kế hoạch số 181/KH-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Báo cáo số 918/BC-TA 31/07/2021 Chi tiết
Báo cáo số 102/BC-VKSNS 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 173/TTr-UBND 31/07/2021 Chi tiết
Các báo cáo thẩm tra của HĐND thị xã 31/07/2021 Chi tiết
Tờ trình số 173/TTr-UBND 27/07/2021 Chi tiết
Báo cáo 2616/BC-UBND 27/07/2021 Chi tiết
Báo cáo số 1238/BC-UBND 31/12/2020 Chi tiết
Báo cáo số 763/BC-UBND 31/12/2020 Chi tiết
Báo cáo số 1580/BC-UBND 31/12/2020 Chi tiết
Báo cáo số 1068/BC-UBND 31/12/2020 Chi tiết
Báo cáo số 1043/BC-UBND 31/12/2020 Chi tiết
Báo cáo số 765/BC-UBND 31/12/2020 Chi tiết
Tờ trình số 329/TTr-UBND 31/12/2020 Chi tiết
Tờ trình số 335/TTr-UBND 31/12/2020 Chi tiết
Tờ trình số 331/TTr-UBND 31/12/2020 Chi tiết
Tờ trình số 336/TTr-UBND 31/12/2020 Chi tiết
Tờ trình số 322/TTr-UBND 31/12/2020 Chi tiết
Tờ trình số 332/TTr-UBND 31/12/2020 Chi tiết
Tờ trình số 176/TTr-HĐND 31/12/2020 Chi tiết
Báo cáo số 1581/BC-UBND 31/12/2020 Chi tiết
Báo cáo số 760/BC-UBND 31/12/2020 Chi tiết
Dự thảo các Nghị quyết 1 31/12/2020 Chi tiết
Dự thảo các Nghi quyết 2 31/12/2020 Chi tiết
Dự thảo Nghị quyết đầu tư công năm 2021 31/12/2020 Chi tiết
Dự thảo Nghi quyết phân bổ ngân sách năm 2021 31/12/2020 Chi tiết
Dự thảo Nghị quyết dự toán thu NSNN năm 2021 31/12/2020 Chi tiết
Dự thảo Nghị quyết kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 31/12/2020 Chi tiết
Báo cáo số 1043/BC-UBND 31/12/2020 Chi tiết
Tờ trình số 331/TTr-UBND 31/12/2020 Chi tiết
Tờ trình số 330/TTr-UBND 31/12/2020 Chi tiết
Báo cáo HĐND thị xã từ số 211 đến số 224 31/12/2020 Chi tiết
Báo cáo HĐND thị xã từ số 225 đến số 240 31/12/2020 Chi tiết
Công văn số 4180/UBND-KT 31/12/2020 Chi tiết
Báo cáo số 1191/BC-UBND 31/12/2020 Chi tiết
Báo cáo HĐND thị xã từ số 241 đến số 256 31/12/2020 Chi tiết
Báo cáo số 1565/BC-UBND 31/12/2020 Chi tiết
Báo cáo số 06/BC-VKSND 31/12/2020 Chi tiết
Thông báo số 200/TB-MTTQ 31/12/2020 Chi tiết
Báo cáo số 1847/BC-TA 31/12/2020 Chi tiết
Báo cáo số 1238/BC-UBND 31/12/2020 Chi tiết
Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17 31/12/2020 Chi tiết
Chương trình Điều hành kỳ họp thứ 17, HĐND thị xã 31/12/2020 Chi tiết
Báo cáo HĐND thị xã từ số 178 đến số 190 21/12/2020 Chi tiết
Báo cáo HĐND thị xã từ số 191 đến số 210 21/12/2020 Chi tiết
177/BC-VKSND Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thị xã về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2020 30/06/2020 Chi tiết
78/BC-TA Báo cáo của Toà án nhân dân thị xã về kết quả giải quyết án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 30/06/2020 Chi tiết
92/TB-MTTQ Thông báo Kết quả công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 30/06/2020 Chi tiết
09/TB-HĐND Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND thị xã về thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019, công tác triển khai thực hiện năm 2020 đối với 2 xã Các Sơn 30/06/2020 Chi tiết
10/TB-HĐND Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND thị xã về thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019, công tác triển khai thực hiện năm 2020 đối với 2 xã Tùng Lâm 30/06/2020 Chi tiết
270/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khoá XIX (Nay là thị xã Nghi Sơn) 30/06/2020 Chi tiết
247/BC-UBND Báo cáo Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 30/06/2020 Chi tiết
145/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
143/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
144/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
147/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
146/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
148/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
150/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
157/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
156/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
149/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
137/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
135/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
300/BC-UBND 30/06/2020 Chi tiết
159/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
299/BC-UBND 30/06/2020 Chi tiết
301/BC-UBND 30/06/2020 Chi tiết
298/BC-UBND 30/06/2020 Chi tiết
297/BC-UBND 30/06/2020 Chi tiết
289/BC-UBND 30/06/2020 Chi tiết
160/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
161/TTr-UBND 30/06/2020 Chi tiết
303/BC-UBND 30/06/2020 Chi tiết
Chương trình 30/06/2020 Chi tiết
48/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
49/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
50/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
52/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
53/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
55/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
56/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
57/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
58/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
59/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
60/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
61/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
64/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
65/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
66/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
67/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
68/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
69/BC-HĐND 30/06/2020 Chi tiết
51/BC-HĐND 26/06/2020 Chi tiết
54/BC-HĐND 26/06/2020 Chi tiết
62/BC-HĐND 26/06/2020 Chi tiết
Tờ trình số 284/TTr-UBND 25/12/2019 Chi tiết
Báo cáo số 1459/BC-TA 25/12/2019 Chi tiết
Báo cáo số 402/BC-VKSTG 25/12/2019 Chi tiết
Thông báo số 199/TB-MTTQ 25/12/2019 Chi tiết
Báo cáo số 548/BC-UBND 25/12/2019 Chi tiết
Báo cáo số 566/BC-UBND 25/12/2019 Chi tiết
Báo cáo số 370/BC-UBND 25/12/2019 Chi tiết
Báo cáo số 572/BC-UBND 25/12/2019 Chi tiết
Báo cáo số 574/BC-UBND 25/12/2019 Chi tiết
Báo cáo số 575/BC-UBND 25/12/2019 Chi tiết
Tờ trình số 282/TTr-UBND 25/12/2019 Chi tiết
Tờ trình số 283/TTr-UBND 25/12/2019 Chi tiết
Tờ trình số 278/TTr-UBND 25/12/2019 Chi tiết
Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công huyện Tĩnh Gia năm 2020 25/12/2019 Chi tiết
Dự thảo Nghị quyết Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020, huyện Tĩnh Gia 25/12/2019 Chi tiết
Dự thảo Nghị quyết Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2020, huyện Tĩnh Gia 25/12/2019 Chi tiết
Báo cáo số 569/BC-UBND 16/12/2019 Chi tiết
Công văn số 1460/UBND-KTHT ngày 30/5/2019 Về việc công khai Kế hoạch tái định cư dự án: Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia 30/09/2019 Chi tiết
Công văn số 263/BQLDAKV-KHTH ngày 29/5/2019 Về việc đề nghị phối hợp thực hiện công khai Kế hoạch tái định cư dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá 30/09/2019 Chi tiết
Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 Phê duyệt Kế hoạch tái định cư dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 30/09/2019 Chi tiết
Kế hoạch Tái định cư Dự án: Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá (Bản Tiếng Việt) 30/09/2019 Chi tiết
Kế hoạch Tái định cư Dự án: Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá (Bản Tiếng Anh) 30/09/2019 Chi tiết
Danh mục Tài liệu tham khảo tìm hiểu cuộc thi 25/03/2019 Chi tiết
Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương" 25/03/2019 Chi tiết
Thể lệ 25/03/2019 Chi tiết
Kế hoạch số 135 25/03/2019 Chi tiết
Câu hỏi Cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương" 25/03/2019 Chi tiết
Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 28/5/2018 của UBND huyện về kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo sáu tháng đầu năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 251/BC-UBND ngày 28/6/2018 của UBND huyện về Kết quả thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện 6 thỏng đầu năm; mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 256/BC-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 259/BC-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về tình hình thực hiện dự toán thu- chi ngân sách 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và giải pháp trong quản lý điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 28/6/2018 của UBND huyện về kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đến tháng 6/2018. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về tình hình quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 260/BC-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 50/BC-VKS ngày 30/6/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện về kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 28/6/2018 về việc dự thảo nghị quyết về điều chỉnh mức kinh phí khen thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. 20/07/2018 Chi tiết
Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về dự thảo nghị quyết về cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn giai đoạn 2018-2020. 20/07/2018 Chi tiết
Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về thảo nghị quyết về kinh phí hỗ trợ thành lập doanh nghiệp mới năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về dự thảo nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017. 20/07/2018 Chi tiết
Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về dự thảo nghị quyết về điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách huyện năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về dự thảo nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện về dự thảo nghị quyết về phân bổ chi từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2017 chuyển sang thực hiện năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 10/7/2018 của UBND huyện về dự thảo nghị quyết về bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. 20/07/2018 Chi tiết
Tờ trình số 97/TTr-UBND gày 10/7/2018 của UBND huyện về dự thảo nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 103/BC-HĐND ngày 11/7/2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND huyện (Lĩnh vực Ban Pháp chế); báo cáo của Viện kiểm sát và Toà án nhân dân huyện. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 104/BC-HĐND ngày 11/7/2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả thẩm tra dự thảo nghị quyết về miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 97/BC-HĐND ngày 10/7/2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn toàn huyện. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 78/BC-HĐND ngày 03/7/2018 của Ban KT-XH HĐND huyện kết quả giám sát chuyên đề về thu, chi các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh; xã hội hoá giáo dục tại các trường học trên địa bàn huyện năm học 2017 - 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 25/BC-TA ngày 05/7/2018 của của Toà án nhân dân huyện về kết quả giải quyết án 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 109/BC-HĐND ngày 16/7/2018 của HĐND huyện Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. 20/07/2018 Chi tiết
Tờ trình số 110/TTr-HĐND ngày 16/7/2018 của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 96/BC-HĐND ngày 06/7/2018 của của Ban kinh tế - xã hội về kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện. 20/07/2018 Chi tiết
Thông báo số 107/TB-MTTQ ngày 15/7/2018 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kết quả Mặt trận tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XIX. 20/07/2018 Chi tiết
Báo cáo số 276/BC-UBND 11/07/2018 Chi tiết
Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định Về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và Hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện Tĩnh Gia 31/03/2018 Chi tiết
°